0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
ARCHIWUM » Załatwianie spraw - Karty usług


 

- Agroturystyka
- Budownictwo, nieruchomości
- Działalność gospodarcza, Transport
- Ochrona środowiska
- Oświata, stypendia, dofinansowanie
- Podatki
- Sprawy meldunkowe
- Urząd Stanu Cywilnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pana/pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, adres: Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@abi-net.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe będą przetwarzane dla celu realizacji zadania publicznego , zgodnie ze złożonym wnioskiem.

ODBIORCY DANYCH

 

Dane osobowe mogą być udostępniane organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub regulacjami wewnętrznymi urzędu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe wprowadzane są na podstawie wniosku lub z rejestrów państwowych

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub na potrzeby realizowanych przedsięwzięć przez organ gminy.

 Informacja opublikowana przez:
  Rafał Kraska dnia 18 czerwiec 2007 godz. 15:02
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Kraska dnia 28 maj 2018 godz. 14:50
Liczba odsłon:
  31337 od 18 czerwiec 2007 godz. 15:02  (średnio 6.05 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl