0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Urząd Miasta i Gminy  » Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze


Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2019
   z dnia 18 lutego 2019 r.


REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA I GMINY DALESZYCE ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Rozdział I

§ 1

Postanowienia ogólne
1.    Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych
w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce (w tym na wolnych stanowiskach kierowniczych) oraz na stanowiskach kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w oparciu o otwarty
i konkurencyjny nabór.
2.    Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 następuje na podstawie umowy o pracę.
3.    Pracownikiem samorządowym może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 6 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
4.    Stosowanie niniejszego Regulaminu nie obejmuje:
1)    stanowisk obsadzanych na podstawie wyboru i powołania,
2)    stanowisk pomocniczych i obsługi,
3)    pracowników, których status określają inne przepisy niż ustawy o pracownikach samorządowych,
4)    pracowników  zatrudnianych  na  zastępstwo  (dotyczy  to  zastępstw  chorobowych, macierzyńskich       i przypadków losowych).
5)    pracowników   zatrudnianych   w   wyniku   awansu   zawodowego   lub   przesunięcia wewnętrznego:
a)    warunkiem uzyskania awansu jest otrzymanie bardzo dobrej opinii o dotychczasowej pracy, posiadanie niezbędnych kwalifikacji oraz spełnienie formalnych wymogów charakterystycznych dla danego stanowiska pracy,
b)    o zmianę stanowiska urzędniczego wnioskuje kierownik komórki organizacyjnej
w Urzędzie Miasta i Gminy w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

 

Rozdział II
§ 2

 

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

1.    Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy zobowiązani są do stałego monitorowania potrzeb kadrowych i prognozowania mogących wyniknąć w niedalekiej przyszłości wakatów.
2.    Potrzeba stworzenia nowego stanowiska pracy może powstać w szczególności w wyniku:
1)    planowanych zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu,
2)    zmiany przepisów nakładających na Gminę nowe kompetencje i zadania,
3)    analizy zmian związanych z ruchem w ramach zasobów kadrowych (przejście na emeryturę, rentę itp.),
3.    Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Burmistrz, w oparciu o wniosek przekazany przez Sekretarz Miasta i Gminy lub kierownika komórki organizacyjnej o wakującym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Miasta i Gminy bądź kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
4.    Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien być przekazany co najmniej z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5.    Kierownik komórki organizacyjnej zobligowany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem do akceptacji Burmistrza opis stanowiska na wakujące miejsce pracy wraz z analizą skutków finansowych oraz zakres czynności. Wzór formularza opisu stanowiska stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
6.    Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1)    dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego te stanowiska,
2)    określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,
3)    określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia,
4)    określenie odpowiedzialności,
5)    inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.
7.    Akceptacja opisu stanowiska pracy oraz zgoda Burmistrza na zatrudnienie pracownika powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko.
8.    Czynności rekrutacyjne powinny być rozpoczęte w terminie pozwalającym na przeprowadzenie naboru zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w § 1 ust.3.
9. Otwarta rekrutacja i jawny nabór mają na celu pozyskanie najlepszych pracowników na wolne stanowiska.

Rozdział III

Etapy naboru

§ 3

Nabór obejmuje:
1)    powołanie Komisji Rekrutacyjnej,
2)    ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko,
3)    przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych,
4)    wstępna ocena złożonych dokumentów aplikacyjnych,
5)    sporządzenie listy kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne,
6)    postępowanie sprawdzające
a)    merytoryczna ocena dokumentów aplikacyjnych,
b)    rozmowa kwalifikacyjna,
7)    sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,
8)    podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o pracę,
9)    ogłoszenie wyników naboru.

 

Rozdział IV

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§ 4

1.    Komisję Rekrutacyjną (wraz ze wskazaniem pełnionych w niej funkcji) powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.
2.    W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:

1)    Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona,
2)    przełożony wyższego szczebla dla wakującego stanowiska
3)    specjalista ds. kadr,
4)    inne osoby wskazane przez Burmistrza.

3.    Komisja pracuje w składzie co najmniej 3-osobowym, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.
4.    Przed ustaleniem wyników Konkursu Komisja ustala minimalny limit punktów, po osiągnięciu którego kandydat może zostać wybrany na stanowisko.
5.    W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym  do drugiego stopnia włącznie, osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej  w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
6.    Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.
7.    Obsługę techniczną Komisji Rekrutacyjnej zapewnia Wydział Administracji i Rozwoju.


Rozdział V

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

§ 5

1.    Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym (w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym) umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej zwanym dalej BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.
2.    Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko zawiera w szczególności:
1)    nazwę i adres Urzędu,
2)    określenie stanowiska urzędniczego,
3)    określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska,  ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
4)    wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
5)    wskazanie wymaganych dokumentów,
6)    określenie terminu i miejsca składania dokumentów,
7)    informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
3.    Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
4.    Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.


Rozdział VI

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 6

1.    Po ogłoszeniu w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku.
2.    Na dokumenty aplikacyjne składają się:
1)    list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L119/1),
2)    kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,
3)    kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność                     z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
4)    oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
5)    kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7)    oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
8)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
3.    Kandydaci na wolne stanowisko kierownicze składają oprócz dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-8 autorską propozycję pracy w danej komórce lub jednostce organizacyjnej oraz oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1458 ze zm.).
4.    Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po ukazaniu się ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko
i tylko w formie pisemnej.
5.    Nic przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem, o którym mowa w § 3 pkt. 2.


Rozdział VII

Przeprowadzenie kontroli

§ 7

Konkurs na stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze przeprowadza się
w dwóch etapach:
1)    w pierwszym etapie konkursu Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,
2)    wyłonienie kandydata odbywa się w ramach drugiego etapu składającego się z:
a)    oceny merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych,
b)    rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 8

1.    Analiza formalna dokumentów aplikacyjnych polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacją nadesłaną przez kandydata. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych
w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
2.    Wynikiem analizy formalnej dokumentów jest wstępne określenie przydatności kandydata do pracy  na wolnym stanowisku i dopuszczenie do dalszego etapu konkursu.
3.    Warunkiem udziału w dalszym postępowaniu konkursowym jest spełnianie wymogów formalnych wynikających z treści art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych oraz zawartych w ogłoszeniu o naborze (oceniane metodą spełnia/nie spełnia).
4.    Po dokonaniu analizy formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych sporządzona zostaje lista kandydatów ( według załącznika nr 5 do niniejszego regulaminu) dopuszczonych do drugiego etapu konkursu. Listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zamieszcza się
w BIP na stronie Urzędu Miasta i Gminy, co jest równoznaczne z powiadomieniem kandydatów
o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu.
5.    Sporządzona w porządku alfabetycznym lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 9

Ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych:
1)    oceny merytorycznej złożonych dokumentów dokonuje każdy członek Komisji Rekrutacyjnej przydzielając kandydatowi punkty w skali od 1-10, przy czym najwyżej
punktowani są kandydaci posiadający:
a)    wykształcenie wyższe magisterskie (prawnicze, administracyjne lub specjalistyczne niezbędne    na zajmowanym stanowisku),
b)    szczególne kwalifikacje przez wskazanie zakresu wiedzy ogólnej i specjalistyczne, wymagane uprawnienia i egzaminy zawodowe,
c)    doświadczenie zawodowe.
2)    z oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych kandydatów sporządza się notatkę służbową, którą parafują członkowie Komisji.

§ 10

2.    Rozmowa kwalifikacyjna
1)    celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem                          i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji oraz możliwość oceny:
a)    predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
b)    posiadanej wiedzy na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się
o stanowisko,
c)    obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
d)    celów zawodowych kandydata.
2)    Ocena kandydatów prowadzona jest metodą punktową w skali od 1 - 10 po zakończonych
rozmowach kwalifikacyjnych. Z przebiegu rozmowy sporządza się notatkę służbową którą parafują członkowie Komisji.
Po przeprowadzeniu konkursu Komisja Rekrutacyjna ustala wynik konkursu wskazując kandydata, który uzyskał największą sumaryczną ilość punktów i sporządza protokół
z przeprowadzonego naboru zawierający informacje, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu

Rozdział VIII

Ogłoszenie wyników naboru

§ 11

1.    Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru umieszczana jest na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.daleszyce.pl).
2.    Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)    nazwę i adres jednostki,
2)    określenie stanowiska urzędniczego,
3)    imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
4)    uzasadnienie dokonanego  wyboru  kandydata, albo  uzasadnienie niezatrudniania żadnego kandydata.

3.    Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy. Wzór ogłoszenia wyników naboru stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział IX
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi
§ 12

1.    Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
2.    Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane do adresatów jeżeli w ciągu 30 dni od dnia konkursu nie zostaną odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 


Rozdział X

Warunki zatrudnienia pracowników

§ 13

1.    W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
2.    Przez osobę podejmująca po raz pierwszy pracę, o której mowa w ust 1 , rozumie się osobę która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
Szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowanie egzaminu kończącego tę służbę określa odrębne zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.
3.    Warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika jest pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Dokumenty do pobrania:

- REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA I GMINY DALESZYCE ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

- Kwestionariusz osobowyInformacja opublikowana przez:
  Rafał Kraska dnia 11 lipiec 2007 godz. 13:34
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Kraska dnia 20 luty 2019 godz. 12:48
Liczba odsłon:
  19202 od 11 lipiec 2007 godz. 13:34  (średnio 4.1 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl